Betaling
- Vippsnummer 19782
- Kortterminal
- Kontant
- Faktura

Vedtekter

Vedtekter SPK – Sørfold Paintballklubb

§1 Formål

Sørfold Paintballklubb, heretter kalt SPK har som formål å aktivere og underholde ungdom i alle aldre fra 12 år og oppover med arrangement i egen regi eller på vegne av andre instanser som kommuner, ungdomsklubber, frivillige grupper etc. Klubben har et lavterskeltilbud for ungdom som faller utenfor annen idrett og vil derfor arbeide for at disse kan delta på lik linje med andre ungdommer. Vi vil derfor samarbeide tett mot ungdomsklubber og frivillighetssentralen lokalt. All ungdomsrelatert arbeid vil være tuftet på rusforebyggende tiltak, felleskap og fritidstilbud for alle.

§2 Medlemskap og kontinent

SPK gir medlemmer rabattert pris på arrangement som SPK arrangerer i egen regi. Rabatten vil ikke gjelde ved kommunale arrangement etc. der vi leies inn som tjenesteleverandør.

Alle som er over 12 år med skriftlig godkjennelse fra foresatte over 18 år, eller over 18 år, kan bli medlem.

§3 Arrangør

For å bli arrangør i SPK, det vil si å kunne arrangere paintball på vegne av SPK, skal man ha vært med som assistent i minst 1 år, være over 18 år, hatt grundig opplæring i bruk av alt utstyr SPK benytter på arrangement og ha rett holdning og godt lag med ungdom. Styret vurderer til enhver tid hvem som kan tas opp som assistent og hvorvidt vedkommende er skikket til oppgaven.

§4 Årsmøtet

SPK sitt øverste organ er årsmøtet som skal holdes i tidsrommet jan-mars hvert år. Årsmøtet varsles via sms/e-post/webside/FB-gruppe minst 1 mnd. i forveien. Forslag til saker på årsmøtet skal være styret i hende senest 1 uke før møtet. Innlegg på FB-gruppe godtas. Forslag og saksliste vil være tilgjengelig kun for medlemmer via FB-gruppe.

Alle klubbens medlemmer har adgang til møtet og FB-gruppe. Andre personer kan inviteres av styret hvis formålet med adgangen gagner klubben.

Årsmøtet anses som godkjent, vedtaksført, hvis minst 3 styremedlemmer inkludert styreleder møter. Dersom det ikke møter tilstrekkelig antall medlemmer, vil nytt årsmøte blir innkalt. Da uten minimumsdeltagelse.

Årsmøte ledes av styreleder og referent velges blant medlemmer som deltar..

Vedtaksendringer kan kun gjennomføres hvis de står på saksliste og/eller minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer godtar det.

 §5 Ekstraordinært årsmøte

Medlemmer kan innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis minst 2 styremedlemmer eller 5 medlemmer (hvorav 1 kan være styremedlem) ønsker det.

Innkallingen gjøres av styret og skal skje minst 2 uker før møtet. Møtet skal bare behandle de saker som er angitt i kravet om innkalling til årsmøtet.

§6 Årsmøteoppgaver

Årsmøtet skal:

 1.      Godkjenne innkallingen og saksliste.
 2.      Behandle årsmeldingen.
 3.      Behandle klubbens regnskap.
 4.      Vedta klubbens budsjett og større investeringer i utsyr
 5.      Fastsette kontingent.
 6.      Behandle innkomne forslag og saker.
 7.      Foreta valg av styre.

§7 Stemmerett og Valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15år og ha gyldig medlemskap.  For å være valgbar til tillitsverv/arrangør i klubben må man være 18år, ha gyldig medlemskap og godkjent av styret (§3) Alle som ønsker å stille til valg til styreverv kan melde sin interesse til et av styremedlemmene. Man kan også nominere medlemmer til styreverv, dette gjøres også til styret. Styret vil så forhøre seg med den nominerte om den er interessert i å stille til valg. (§3)

§ 8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Styret

Styret skal bestå av minst 4 personer; Leder, Nestleder, Sekretær og Kasserer. Hvert styremedlem velges for 2 år.   Styret er klubbens høyeste myndighet etter årsmøtet.   Styret skal: 1.     Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 2.     Påse at klubbens midler brukes og forvaltes forsvarlig. 3.     Påse at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og har en forsvarlig økonomistyring. 4.     Representere klubben utad.   Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst 2 av styremedlemmene forlanger det.   Styret er vedtaksført når 2 av styrets medlemmer er til stede, hvor en av dem er leder eller nestleder.

 

§10 Utleie

Klubben skal drive paintballutleie aktivt, da dette er klubbens hovedinntektskilde. Ansvaret for ryddig gjennomføring av utleie ligger hos arrangører (§3), dette omhandler blant annet:

  • Registrering og behandling av utleieforespørsler.
  • Reklamere for arrangement i egen regi med oppslag på webside, FB og plakater i nærmiljø
  • Organisering av/og praktisk gjennomføring av utleie/arrangement.
  • Utbetaling av dugnadsgodtgjørelse til de som gjennomfører utleie/arrangement.
  • Vedlikehold og innkjøp av utstyr.

På hvert utleie/arrangement skal det tilstrebes å være to instruktører/arrangører tilstede, hvor den ene må være over 18år. Den som er over 18år har hovedansvaret for utleiet og skal være skikket til dette i henhold til § 3. Arrangement med over 20 deltakere, eller der det forventes over 20 deltakere minst 3 arrangører. Ved arrangement i egen regi skal «foreldrelapp» forevises undertegnet av foresatt over 18 år. Ved tvil skal foresatte ringes opp og muntlig bekreftelse gjelder. Ved innleid, skal arrangør sørge for dette og SPK er ikke her ansvarlig for brudd på aldersgrense.   Av inntektene fra paintballutleie skal vedkommende som frakter henger ha utbetalt i henhold til enhver tids fastsatte satser i samsvar med kjørelengde etc. Andre arrangører får utbetalt etter egne satser der det foreligger grunn til overnatting og påførte kostnader. F. eks BaseCamp Salten i andre kommuner. Styret fastsetter disse satsene på årsmøtet om det fremlegges ønske om endring.   Ved sesongslutt beslutter styret bonus på arrangører i form av enten utstyr eller eventuelt utbetalinger.

§ 11 Utestenging

Hvis et klubbmedlem viser seg skyldig i hærverk eller annen misbruk av paintballutstyret, misbruk av narkotika eller andre ulovlige stoffer eller viser holdninger som ikke er forenelig med klubbens formål, vil det medføre utestengning i minst 1 sesong. Medlemmet kan etter 1 år skrive en skriftlig søknad om å få bli medlem i klubben igjen.

Styret vil i hvert enkelt tilfelle vurdere lengde på utestengelse og mulighet for medlemskap igjen.

Ved alvorlige tilfeller vil styret vurdere anmeldelse.

§ 12 Oppløsning av organisasjonen

Oppløsning av organisasjonen kan kun behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.   Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.   Ved oppløsning av organisasjonen tilfaller lagets eiendeler et formål godkjent av klubbstyret, som ikke medfører økonomisk vinning for noen styre-/klubbmedlemmer.

Eventuelt kan utstyret kjøpes ut av et eller flere av medlemmer som har vært godkjent arrangør i minst 1 år. Styret fastsetter pris på ekstraordinært årsmøte ved oppløsning.

 

 

Nyhetsarkiv
September 2018
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Tags